Projekt Fundusze Europejskie

 

PPHU ProND Mateusz Jóźwin realizuje projekt pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPHU ProND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

1. Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPHU ProND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.”

2. Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0488/15

3. Cele projektu:

Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy ProND poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadzające na polski rynek innowacyjną technologię poprzez „Zakup innowacyjnego automatu do montażu komponentów w technologii SMT”, dzięki wprowadzeniu 1 całkiem nowego produktu oraz 1 znacznie udoskonalonej technologicznie usługi.

 

Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będzie realizacja następujących celów cząstkowych:

- zakup 5 środków trwałych celem rozszerzenia oferty i wprowadzenia 1 nowego produktu oraz 1 udoskonalonej usługi,

- zakup 1 wartości niematerialnej i prawnej celem wprowadzenia innowacji w projektowaniu obwodów elektronicznych,

- transfer innowacyjnych technologii do przedsiębiorstwa,

- utworzenie 1 nowego miejsca pracy w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju,

- zastosowanie ICT w przedsiębiorstwie-budowa gospodarki opartej na wiedzy,

- ochrona środowiska naturalnego–dzięki wdrożeniu regulatora procesu spalania do kotłów peletowych, pracującego w oparciu o algorytm PID.

4. Planowane efekty: Długoterminowa poprawa konkurencyjności firmy PPHU ProND poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii.

5. Wartość projektu: 1 958 406,00 zł

6. Wkład Funduszy Europejskich: 716 490,00 zł

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31.08.2017 r.

 

Zgodnie z zasadą konkurencyjnością, firma P.P.H.U. „ProND” Mateusz Jóźwin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Wycinarkę laserową ze źródłem laserowym FIBER– 1 szt.,

Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 6_08_2017_WRPO 1.5.2_2015

Termin składania ofert: 02.10.2017 r. do godz. 12:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 6_08_2017_WRPO 1.5.2_2015 - pobierz plik z linku
 2. Załączniki do zapytania ofertowego 6_08_2017_WRPO 1.5.2_2015 - wersja edytowalna - pobierz plik z linku

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

01.06.2017 r.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma P.P.H.U. „ProND” Mateusz Jóźwin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Automat do montażu komponentów w technologii SMT – 1 szt., lub urządzenia równoważnego.

Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015

Termin składania ofert: 03.07.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 - pobierz plik z linku
2. Załączniki do zapytania ofertowego 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 – wersja edytowalna - pobierz plik z linku

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma P.P.H.U. „ProND” Mateusz Jóźwin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Pieca rozpływowego z transporterem siatkowym – 1 szt., lub urządzenia równoważnego.

Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 2/06/2017/WRPO 1.5.2_2015

Termin składania ofert: 03.07.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe 2/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 - pobierz plik z linku
2. Załączniki do zapytania ofertowego 2/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 – wersja edytowalna - pobierz plik z linku

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma P.P.H.U. „ProND” Mateusz Jóźwin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Drukarkę pasty lutowniczej – 1 szt., lub urządzenia równoważnego.

Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 3/06/2017/WRPO 1.5.2_2015

Termin składania ofert: 03.07.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe 3/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 - pobierz plik z linku
2. Załączniki do zapytania ofertowego 3/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 – wersja edytowalna- pobierz plik z linku

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pytania i odpowiedzi

Do zapytania ofertowego 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015

13.06.2017 r.

 

 

W dniu 7.06.2017 roku na adres e-mail P.P.H.U. „ProND” Mateusz Jóźwin wpłynęło od Potencjalnego Oferenta następujące zapytanie dotyczące Zapytania ofertowego 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 01.06.2017r.:

 

1. Co rozumiecie Państwo przez:

- sterowanie – zintegrowany komputer z dwoma dotykowymi panelami sterującymi (przód
i tył maszyny), – na czym polega integracja komputera z dwoma panelami dotykowymi?

- jedna głowica z minimum 5 ssawkami pracującymi równolegle – proszę wytłumaczyć, na czym polega praca równoległa?

- automat musi posiadać zmieniacz ssawek ze stacją automatycznego czyszczenia ssawek
z programowalnym cyklem czyszczenia, – na czym polega cykl czyszczenia?

 

2. Poprawność sformułowania zapytania:

W punkcie III podpunkt 5. Piszą Państwo – Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowego
i nieużywanego urządzenia – Automat do montażu komponentów w technologii SMT – 1 szt., lub urządzenia równoważnego. Chodzi tu o sformułowanie “ lub urządzenia równoważnego”.

Natomiast w punkcie IX podpunkt 6 piszą Państwo – Każdy z Wykonawców/Dostawców zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą kompletu załączników wymienionych w pkt. XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Lista załączników to:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3 – WYKAZ DOSTAW

 

Skoro piszą Państwo o możliwości złożenia oferty na „urządzenia równoważne” to wymaganie dołączenia Załącznika nr 1 wyklucza taką możliwość. Ponieważ Załącznik nr
1 zawiera informację o zgodności urządzenia z zapytaniem. A z założenia urządzenie równoważne może nie spełniać wszystkich wymagań.

 

Jednocześnie wymaganie podpisania klauzuli o braku uwag do zapytania jest niezgodne
z wytycznymi, ponieważ oferent ma prawo do składnia uwag do zapytania. A ich złożenie nie powinno wykluczać go z postępowania. Natomiast w Państwa przypadku nie podpisanie załącznika równoważne będzie z nie spełnieniem podstawowych kryteriów i odrzuceniem oferty.

Dlatego uważam, iż Załącznik nr 1 powinien zostać zmodyfikowany bądź wycofany
z zapytania. Bądź proszę o wskazanie, w jaki sposób można przedstawić Państwu ofertę na urządzenia równoważne ze wskazaniem uwag i wątpliwości odnośnie zapytania tak, aby oferta nie została odrzucona ze względów formalnych a jednocześnie zostało to odnotowane w postępowaniu ofertowym.

 

W związku z powyższym zapytaniem dotyczącym Zapytania ofertowego nr 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 01.06.2017r. Zamawiający – P.P.H.U. „ProND” Mateusz Jóźwin udziela następujących odpowiedzi:

 1. Automat wyposażony w dwa monitory/ panele dotykowe do obsługi umieszczone
  z przodu oraz z tyłu automatu umożliwiającą swobodną obsługę urządzenia.

 2. Automat musi być wyposażony w minimum 5 ssawek na głowicy, każda z ssawek musi obsługiwać pełne spektrum komponentów zamieszczonych w niniejszym zapytaniu.

 3. Automat musi być wyposażony w automatyczny zmieniacz ssawek z minimalną ilością ssawek podaną w zapytaniu oraz pneumatyczny system czyszczenia ssawek zintegrowany z oprogramowaniem automatu umożliwiające dowolne programowanie cyklu czyszczenia ssawek. Czynność musi odbywać się automatycznie ssawki pobierane są głowicą automatu oraz odkładane do zmieniarki automatu.

 4. Uprzejmie informujemy, iż ofertę w ramach zapytania nr 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015, należy przygotować zgodnie z OPISEM I SPOSOBEM ZŁOŻENIA OFERTY, a więc należy dołączyć do oferty wszystkie, wypełnione i podpisane załączniki zgodnie z pkt. XIII WYKAZ ZAŁACZNIKÓW. Brak podpisanych i wypełnionych załączników wymienionych w pkt. XIII skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 5. Pod pojęciem „równoważny” należy rozumieć przedmiot, który posiada równą wartość lub równe znaczenie. RÓWNOWAŻNE URZĄDZENIE oznacza zbliżone, spełniające te same normy, co w OPISIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA pkt. III zapytania. Zamawiający oceniając ofertę będzie brał pod uwagę OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, parametry urządzenia wymienione w opisie oraz propozycje rozwiązań równoważnych do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Jednocześnie informujemy, iż za urządzenie równoważne nie zostanie uznane urządzenie, które powodowałoby konieczność dokonania zmian przez Zamawiającego w koncepcji produkcji.

 6. Informujemy również, iż zapisy zawarte w Załączniku nr 1 FORMULARZ OFERTY są prawidłowe. Urządzenie równoważne jak sama nazwa wskazuje musi spełniać normy wynikające z OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nie zmieniając jednocześnie koncepcji produkcji założonej przez Zamawiającego.

 7. Oświadczenie OFERENTA dotyczące nie wnoszenia zastrzeżeń oznacza zaakceptowanie warunków udziału w postępowaniu, co wyraża się poprzez złożenie oferty na formularzu. Potencjalnemu Oferentowi na etapie postępowania służy prawo wnoszenia zastrzeżeń, które Zamawiający rozpatruje. Jednak złożona oferta jest już ostateczna i musi być zaakceptowana przez Oferenta podobnie jak treść zapytania, która po przeanalizowaniu zastrzeżeń przez Zamawiającego i ewentualnych zmianach staje się ostateczna.

 

 

Informacja o wynikach postępowania nr 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 1.06.2017 roku do pobrania tutaj

 

 

Informacja o wynikach postępowania nr 2/06/2017/WRPO 1.5.2_2015.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 1.06.2017 roku do pobrania tutaj

 

 

Informacja o wynikach postępowania nr 3/06/2017/WRPO 1.5.2_2015.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/06/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 1.06.2017 roku do pobrania tutaj

 

 

Informacja o wynikach postępowania nr 6/08/2017/WRPO 1.5.2_2015.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 6/08/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 31.08.2017 roku do pobrania tutaj